Algemene Voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
DOWNLOAD IN PDF

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Rauw Brouwers: Rauw Brouwers V.O.F. de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Kluftstraat 10, 1035 WE te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 73179361.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rauw Brouwers een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Rauw Brouwers en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Rauw Brouwers en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Rauw Brouwers zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verlenen van diensten.
 6. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door Rauw Brouwers aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: (speciaal)bieren, merchandise producten en cadeaupakketten.
 7. Diensten: de in het kader van een overeenkomst door Rauw Brouwers te verlenen diensten, zoals het verzorgen van een workshop of proeverij.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rauw Brouwers en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering, waarvan derden door Rauw Brouwers worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden, teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Behoudens voor zover in een raamovereenkomst, zoals een distributieovereenkomst, uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is elk aanbod van Rauw Brouwers vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Rauw Brouwers kan een vrijblijvend aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Rauw Brouwers dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Indien het aanbod van Rauw Brouwers meerdere producten bevat die in grotere eenheden worden aanboden, worden de producten uitsluitend in deze eenheden aan de wederpartij verkocht, tenzij Rauw Brouwers anders aangeeft.
 4. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien uit een schriftelijk aanbod van Rauw Brouwers voortvloeit dat ondertekening door de wederpartij van het aanbod of een daartoe door Rauw Brouwers opgemaakte schriftelijke overeenkomst dient plaats te vinden, komt de overeenkomst, behoudens het bepaalde in lid 1, pas tot stand op het moment dat het ondertekende document door Rauw Brouwers is ontvangen. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel komt pas tot stand op het moment dat de bestelling per e-mail door Rauw Brouwers is bevestigd.
 5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Rauw Brouwers, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rauw Brouwers anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rauw Brouwers nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. TOLERANTIES

In het aanbod, in fact-sheets, op de website of anderszins door Rauw Brouwers vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt: alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 5. LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering aan niet-consumenten Free Carrier (FCA) volgens de meest recente versie van de Incoterms.
 2. Indien de wederpartij een consument is, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen. Voorts geldt in geval van een consumentenkoop dat vóór totstandkoming van de overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele afleverkosten.
 3. Rauw Brouwers behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 9, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Rauw Brouwers verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Rauw Brouwers gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Rauw Brouwers verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangst name door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 6. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Rauw Brouwers mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een week na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Rauw Brouwers is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.

ARTIKEL 6. EMBALLAGE

 1. Indien Rauw Brouwers voor het transport een of meerdere pallets (hierna: emballage) ter beschikking stelt, geldt per pallet dat de wederpartij een waarborgsom van € 10,- is verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere waarborgsom door Rauw Brouwers is vermeld. De wederpartij is verplicht de emballage op verzoek van Rauw Brouwers dan wel de transporteur die in het kader van een vervolglevering dienstdoet, terug te leveren op de daartoe door laatst bedoelden aangegeven wijze, bij gebreke waarvan Rauw Brouwers gerechtigd is om de daardoor voor haar ontstane schade aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De verplichting van Rauw Brouwers tot terugname van emballage geldt slechts indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat.
 3. Indien emballage niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid door de wederpartij wordt aangeleverd, is Rauw Brouwers gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten van afhandeling aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Rauw Brouwers spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van Rauw Brouwers niet eerder in dan nadat de wederpartij Rauw Brouwers schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Rauw Brouwers na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Rauw Brouwers voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Rauw Brouwers deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van Rauw Brouwers als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 8. PRODUCTVERKOOP: ONDERZOEK, RECLAMES EN CONFORMITEIT

 1. Rauw Brouwers staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Zulks geldt totdat de houdbaarheidsdatum is verstreken en de vermelde en/of gebruikelijke bewaarvoorschriften in acht zijn genomen. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij of de door haar aangewezen transporteur niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te worden gedaan aan Rauw Brouwers en dient in ontvangst name achterwege te worden gelaten, dan wel, indien de afwijking gering is, een schriftelijk voorbehoud bij de in ontvangst name te worden gemaakt. Indien de producten evenwel zijn verkocht in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Rauw Brouwers, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de wederpartij de producten heeft meegenomen.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid beklag doet, vloeit er voor Rauw Brouwers uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Een eventueel door Rauw Brouwers, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Rauw Brouwers kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Rauw Brouwers toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging en onjuiste of onoordeelkundige behandeling.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 9, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rauw Brouwers worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. In dit artikel wordt onder “overeenkomst op afstand” verstaan: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.5 die tussen Rauw Brouwers en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Rauw Brouwers en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Rauw Brouwers geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Rauw Brouwers op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 4. a) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  b) de levering van producten die snel bederven of die een dusdanig beperkte houdbaarheid hebben dat toepassing van het recht van ontbinding redelijkerwijs niet van Rauw Brouwers kan worden gevergd;
  c) de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon of partij bestemd zijn;
  d) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 5. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Rauw Brouwers. Zo spoedig mogelijk nadat Rauw Brouwers in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Rauw Brouwers de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 6. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 7. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Rauw Brouwers retourneren.
 8. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Rauw Brouwers is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 9. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
 10. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 11. Rauw Brouwers zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Rauw Brouwers zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de consument heeft plaatsgevonden.
 12. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Rauw Brouwers niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Rauw Brouwers aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 10. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DIENSTEN

 1. Indien de overeenkomst voorziet in het door Rauw Brouwers verlenen van diensten zoals bedoeld in artikel 1.7, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
 2. De wederpartij is gehouden om steeds alle informatie die ter voorbereiding en/of uitvoering van de diensten redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig aan Rauw Brouwers te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Rauw Brouwers verstrekte informatie. Tevens wat het overige betreft dient de wederpartij Rauw Brouwers steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Rauw Brouwers te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover de diensten worden verleend op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, draagt de wederpartij er zorg voor dat de aangewezen plaats van uitvoering van de diensten, daarvoor geschikt is en Rauw Brouwers op de locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien een goede uitvoering van de diensten dit naar oordeel van Rauw Brouwers vereist, is Rauw Brouwers bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen bij de uitvoering van de diensten te betrekken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 5. Voor zover de wet daaraan niet dwingend in de weg staat, is Rauw Brouwers niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van door Rauw Brouwers ten behoeve van de uitvoering van de diensten ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in lid 4. Het is mogelijk dat de hulppersonen als bedoeld in lid 4 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Rauw Brouwers gaat ervanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

 1. Rauw Brouwers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Rauw Brouwers bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde/geleverde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare/te leveren gedeelte van de overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Rauw Brouwers is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Rauw Brouwers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Rauw Brouwers gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Rauw Brouwers verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die Rauw Brouwers ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Rauw Brouwers de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Rauw Brouwers nog op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door Rauw Brouwers uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Rauw Brouwers vermelde prijzen exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en afleverkosten, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, prijzen inclusief btw en eventuele afleverkosten (apart) vermeldt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Rauw Brouwers gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen.
 3. Zolang de wederpartij jegens Rauw Brouwers in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Rauw Brouwers niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op een van de daartoe door Rauw Brouwers aangewezen betaalmethoden.
 5. Indien de producten worden geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en Rauw Brouwers, dient volledige betaling contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden.
 6. Bij overeenkomsten anders dan bedoeld in de vorige twee leden, geschiedt betaling middels overboeking of, indien vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, middels automatische incasso, binnen de door Rauw Brouwers op de factuur vermelde termijn. Rauw Brouwers hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. Rauw Brouwers is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per email aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan Rauw Brouwers verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Rauw Brouwers draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Rauw Brouwers kan worden toegerekend.
 2. De wederpartij dan wel eindgebruiker is verantwoordelijk voor de inachtneming van de vermelde of voor de productsoort gebruikelijke bewaarvoorschriften. Rauw Brouwers is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de omstandigheid dat de bewaarvoorschriften niet in acht zijn genomen, evenmin als voor schade ontstaan doordat de producten na de houdbaarheidsdatum zijn geconsumeerd.
 3. Rauw Brouwers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Rauw Brouwers ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Rauw Brouwers te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Rauw Brouwers hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Rauw Brouwers ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van Rauw Brouwers is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Rauw Brouwers betrekking heeft. In geval de schade waarvoor Rauw Brouwers ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van de overeenkomst, zal haar aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Rauw Brouwers afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Rauw Brouwers dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Rauw Brouwers bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij en in het bijzonder de wederverkoper van de producten, vrijwaart Rauw Brouwers van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Rauw Brouwers toerekenbaar is. Indien Rauw Brouwers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Rauw Brouwers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Rauw Brouwers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Rauw Brouwers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Rauw Brouwers.

ARTIKEL 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Rauw Brouwers totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens Rauw Brouwers is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Rauw Brouwers te bewaren. Voorts dienen deze producten voldoende verzekerd te zijn en te blijven tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsook tegen diefstal. De wederpartij zal de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek van Rauw Brouwers ter inzage te geven.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Rauw Brouwers hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Rauw Brouwers of door Rauw Brouwers aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Rauw Brouwers op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Rauw Brouwers de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Rauw Brouwers staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. Rauw Brouwers garandeert de wederpartij die als wederverkoper optreedt de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers. Onverminderd het vorenstaande in dit lid, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Rauw Brouwers is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Rauw Brouwers is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Rauw Brouwers verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de merknamen van Rauw Brouwers en haar beeldmerken, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Rauw Brouwers met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de merknamen van Rauw Brouwers en haar beeldmerken anders dan bedoeld in de vorige zin, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Rauw Brouwers vereist.
 4. De wederverkoper is verplicht om de door Rauw Brouwers gehanteerde merknamen en – tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederpartij niet toegestaan merknamen en/of -teken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Rauw Brouwers zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de (samenstelling, receptuur van de) producten, alsmede op de door haar gevoerde merknamen, beeldmerken en op de website of anderszins weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de eventuele wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Rauw Brouwers het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 18. ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Rauw Brouwers.
 2. Bij Rauw Brouwers ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 19. SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rauw Brouwers aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]